ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

               ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทํางาน หลักการทํางานของเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ การใช้เครื่องมือ การถอดประกอบชิ้นส่วน ตรวจสอบชิ้นส่วน บํารุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็ก อเนกประสงค์แก๊สโซลีนและดีเซล และการประมาณราคาค่าบริการ